Kunnen verpleegkundigen zonder BIG registratie als verzorgende blijven werken?

En... mogen zij voorbehouden handelingen blijven uitvoeren?

Wat betekent de herregistratie voor verpleegkundigen?

 

Vanaf 1 januari 2009 is herregistratie in het BIG-register verplicht. Herregistratie is van belang als verpleegkundigen willen blijven werken in hun beroep van inschrijving. De herregistratiedatum ligt 5 jaar na de datum van het verpleegkundig diploma. Verpleegkundigen die vóór 1 januari 2009 hun verpleegkundig diploma gehaald hebben, dienden zich op 31 december 2013 te herregistreren. Deze herregistratie moet daarna elke 5 jaar herhaald worden.

Wat betekent de herregistratratie voor verpleegkundigen die ervoor gekozen hebben zich niet te laten herregistreren, omdat ze niet als verpleegkundige willen werken maar als verzorgende? Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt heeft deze vragen ten tijden van de start van de herregistratie voorgelegd aan het ministerie van VWS én de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Er kunnen overigens geen juridische consequenties worden verleend aan deze tekst. Voor meer informatie verwijzen we u naar www.bigregister.nl.

Niet geregistreerd als verpleegkundige

Als je niet voldoet aan de criteria voor herregistratie voor verpleegkundige, dan wordt  je inschrijving in het BIG-register beëindigd. In de praktijk betekent dit het volgende:

  • De beroepstitel mag niet meer gevoerd worden.
  • De rechten (en plichten) verbonden aan de inschrijving in het BIG-register komen te vervallen. Dan verliest een generiek verpleegkundige haar functionele zelfstandigheid om zonder tussenkomst van een arts voorbehouden handelingen te mogen uitvoeren.
  • Je mag na beëindiging van de registratie in het BIG-register nog wel je voormalige beroepstitel gebruiken met de toevoeging 'niet praktiserend'. Voorwaarde is dat de woorden niet mogen worden afgekort tot 'n.p.', maar voluit moeten worden geschreven.
  • Het diploma blijft zijn waarde behouden.

Is de inschrijving doorgehaald omdat je niet aan de criteria hebt voldaan? Dan kan je je opnieuw inschrijven. Voor opnieuw inschrijven gelden dezelfde criteria als voor herregistratie. 
 
Wat betekent dit voor verpleegkundigen die overwegen om zich niet te laten herregistreren omdat ze niet als verpleegkundige willen werken maar als verzorgende? ZorgZijn Werkt heeft deze vragen voorgelegd aan het ministerie van VWS én de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Vraag: Kunnen verpleegkundigen zonder een BIG registratie als verzorgende blijven werken?

Werken als verzorgende
 
Antwoord: Ja, een verpleegkundige niet praktiserend kan het beroep verzorgende blijven uitoefenen. Het beroep verzorgende (I.G.) kent geen functionele zelfstandigheid zoals een generiek verpleegkundige, een BIG-registratie is daarom niet noodzakelijk voor de uitoefening van dit beroep. Een verpleegkundige niet praktiserend mag echter niet de titel verzorgende IG voeren, omdat deze opleidingstitel alleen op grond van de betreffende opleiding  kan gelden.

Vraag: Mogen zij ook voorbehouden handelingen blijven uitvoeren?

Antwoord: Als de inschrijving in het BIG-register wordt beëindigd vervallen ook de rechten (en plichten) verbonden aan de inschrijving in het BIG-register. Zo vervalt de functionele zelfstandigheid die verpleegkundigen hebben op grond van artikel 39 van de Wet BIG. Verpleegkundigen niet praktiserend mogen wel in opdracht van een zelfstandig bevoegde (bijv. arts, verpleegkundig specialist) voorbehouden handelingen uitvoeren.
 
De eis van bekwaamheid voor het uitvoeren van voorbehouden handelingen in opdracht is van toepassing op iedere beroepsbeoefenaar in de individuele gezondheidszorg, dus ook op verpleegkundige niet praktiserend. Een indicatie van  de bekwaamheid kan afgeleid worden uit het verpleegkunde diploma dat door deze groep is behaald. Daarbij dient de bekwaamheid echter te allen tijde actueel gehouden te worden.